Vanli Plant ----More than 19years at alive plants industry
X
1 Diňe durnukly ösümlikler bilen üpjün ediň.
2 Öz islegiňiz boýunça ösümlikleriň köp görnüşi.
3 Az mukdarda ýa-da uly mukdarda biziň üçin gowy.
4 Uly dükan ýa-da supermarketde satmak üçin amatly.
A / Bütin ýyl üpjünçiligi üçin ýeterlik aksiýa.
B / Yearylyň tertibi üçin belli bir ululykda ýa-da gazanda uly mukdarda.
C / Custöriteleşdirilen elýeterli.
D / Hil, ýylyň dowamynda birmeňzeşlik we durnuklylyk.
5 Eger-de siz tarapyndan işlenip düzülen täze ösümlik bolsa, sizde aýratyn müşderi bolarsyňyz.
kompaniýa hakda has giňişleýin biliň
about

Çagalar bagymyzyň bir bölegi
Ilki bilen hil ýörelgesi.

Size diňe gazylan ösümlikler we bonsaý gerek däl;öz markaňyzy gurmak we girdejiňizi artdyrmak üçin 19 ýyldan gowrak wagt bäri meýdanda işleýän ösümlik üpjün edijisi gerek.Wanli size işde üstünlik gazanmaga kömek etsin.

Döredileli bäri çagalar bagymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki ösümlikleri ösdürýär.Zawodlarymyz täze we köne müşderileriň arasynda pudakda ajaýyp abraý gazandy we gymmatly ynam gazandy.

 • Sansevieria
 • Paçira
 • Cycas Revoluta
 • Agaç maşgalasy
 • Opuntia
 • Ficus Microcarpa
 • Agave
 • Dracaena draco
 • Bagtly bambuk
 • Dracaena draco
 • Stefaniýa
about44

Wanliniň müşderisi hökmünde
işler aňsat we howpsuz bolar

 • One
  Biri
  Müşderiniň zerur zatlaryny gaty gowy diňläň.
 • Two
  Iki
  Meýdanda gaty gowy ösdüriň.
 • Three
  Üç
  Ösümlikleri meýdandan teplisa çenli gaty berk saýlaň.
 • Four
  Dört
  Gowy şekil we gowy kök üçin küýzegär ediň.
 • Five
  Bäş
  Hiliň birmeňzeşligini we durnuklylygyny saklaň.

Ösümlikleri maslahat beriň

Ösümlik çäksiz galýar, işiňizem şeýle.Tehnologiýamyz we kompaniýamyz ösümlik pudagynda tohum görendigimiz üçin döredildi,
müşderilerimize hyzmat etmek üçin iň gowy topar we teplisa we meýdan ýygnadyk.

Wanliniň hyzmatlary elmydama goşmaça ýol geçýär

 • Customized
  Custöriteleşdirilen
  Näme almak isleýändigiňizi bilýän bolsaňyz, habar beriň, şonda size ýetireris.Diňe düşünjäňiz bar bolsa, habar beriň we çözgüt taparys we hakykata öwreris.
 • Capacity
  Potensial
  Enougheterlik ýyladyşhanamyz we meýdançamyz bilen, supermarket ýaly uly müşderiňiz üçin (lidl Aldi we Ikea we ş.m.) belli bir mukdarda köp mukdarda sargyt edip bileris.
 • More profits
  Has köp girdeji
  Eger siz we Wanli tarapyndan döredilen täze ösümlik bolsa.Vanli beýlekilere has köp satmaz, diňe sizi aýratyn paýlaýjy hökmünde saklar.

Bagtly müşderilerimiz!

 • Wanli-den diňe ösümliklere däl, eýsem ajaýyp hyzmat - wagty / hakyky we çalt jogap bermek / wagtymy we çykdajylary tygşytlamak isleýärin.

  dasda
  dasda

  Lukeakup Luk

  Howuz çagalar bagynda esaslandyryjy

 • Wanli ösümlikleri gowy bilýär we bize nämäniň gerekdigini hem bilýär.Wagt / çykdajy tygşytlaýarlar we meniň üçin köp duzaklardan gaça durýarlar.

  dasda
  dasda

  Martin Smit

  Brilliant zawodynyň dolandyryjysy

 • Kärdeşim Wanli çagalar bagyna hut özi baryp gördi we olaryň ajaýyp desgasyna we tejribeli işgärlerine haýran galdy.

  dasda
  dasda

  Martin Smit

  Brilliant zawodynyň dolandyryjysy

Wanliden ösümlikleri gözlemek

 • For Brand Owners
   For Brand Owners
  Marka eýeleri üçin
  Dürli çagalar bagy bilen pikirlerini konsepsiýadan başlap, isleýän ösümlik çözgütlerini ýerine ýetirmek üçin işledik.Isleýän zadyňyzy has gowy kesgitlemäge we markaňyzyň ajaýyp diri ösümliklerine düşünmäge kömek etjekdigimizi anyklamak üçin siziň bilen syýahat edýäris.
 • For Manufacturers & Suppliers
  For Manufacturers & Suppliers
  Öndürijiler we üpjün edijiler üçin
  Işiňiz bilen kime ynanyp boljakdygyny bilmek kyn.Biz muny bilýäris we hemişe ýüregimiz we Hytaý ösümliklerine öňdengörüjilik we öňdengörüjilik bilen size kömek etmek üçin elimizden gelenini edýäris.Hekaýamyza has çuňňur göz aýlaň.
 • For Wholesalers
  For Wholesalers
  Lomaý satyjylar üçin
  Ösümlikleri üpjün ediji bolmak bilen, üpjünçilik zynjyryny iň gysga edýäris, ep-esli arzan bahadan iň oňat hilli önümleri hödürleýäris.Bu, müşderileriňize hem uly bahalary arzanlatmagyňyzy üpjün etmek üçin siziň bilen işlemäge mümkinçilik berýär.

Bahasy üçin sorag

Aşakdaky ýaly düwmä basyň we geliň, öz markaňyzy bilelikde ösdüreliň!

Biz bilen habarlaşyň

iň soňkyHabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • ds

  Sago Palm gadymy p ...

  Sago Palm, 200 million ýyl ozal dörän Cycadaceae ady bilen tanalýan gadymy ösümlik maşgalasynyň agzasy.Bu tropiki we sub-tropiki şowhunly hemişe ...
  Koprak oka
 • new23

  Pul agajyňyzy sagdyn saklamak

  Pul agajy sagdyn bolanda örmek iň üstünlikli bolýar.Zerur bolsa, köküni ýaýyp bilýän has uly gazanda öýjügi ýerleşdiriň we suwuň ...
  Koprak oka
 • chw

  Sans-a eýe bolmak we ideg etmek üçin gollanma ...

  Sansevieria üçin ösümliklere ideg etmegiň aňsatdygyny bilmek üçin gollanma taýýarladyk.Sansewerias biziň döwürlerimiziň biridir ...
  Koprak oka
 • bannernw234

  Springazda gaplaňyň guýrugy orkide ...

  Gaýyn eneleriň köp görnüşi, gaty kyn, ýaşyl reňkli, adaty wagtlarda dostlary üçin amatly, köp işlemek bilen meşgullanýar ýa-da ýalta, umuman biz ...
  Koprak oka